Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen) en offertes van Puur Cura B.V. (hierna te noemen "Puur Cura"), opdrachten aan Puur Cura en overeenkomsten tussen Puur Cura en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Verwijzing door de Opdrachtgever naar de door haar gehanteerde voorwaarden wordt door Puur Cura uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk overeengekomen worden. Indien met betrekking tot een overeenkomst wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden kan de Opdrachtgever hieruit geen rechten ontlenen voor het sluiten van toekomstige overeenkomsten.

Indien de Opdrachtgever een opdracht geeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Puur Cura deze opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail aanvaardt.
Indien Puur Cura een opdracht niet uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt, is de opdracht niet geaccepteerd.
Een opdracht komt ook tot stand indien Puur Cura binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

2. Grondslag offertes en opdrachten

Offertes en aanbiedingen van Puur Cura zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

De verplichting die voor Puur Cura voortvloeit uit de aanvaarding van een opdracht, heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. Tussentijdse beëindiging

Zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn en onverminderd de verdere rechten tussen de partijen, waaronder die welke in deze Algemene Voorwaarden bepaald, heeft Puur Cura het recht een aangegane overeenkomst met de Opdrachtgever te beëindigen, indien deze in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting, na in gebreke te zijn gesteld door Puur Cura en zonder ingebrekestelling indien:

Blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door de andere partij feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisgeving daarvan de betreffende overeenkomst door Puur Cura niet of onder andere condities zou zijn aangegaan, of ten laste van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag is gelegd, dan wel dat andere partij op enigerlei wijze de vrije beschikking over het geheel of gedeelte van haar vermogen verliest, of surséance van betaling of faillissement van de andere partij is aangevraagd.

Alle vorderingen die Puur Cura in deze gevallen op de andere partij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

4. Prijzen en facturering

De prijzen en / of honoraria gelden voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen en diensten. Alle in aanvulling daarop Puur Cura geleverde goederen en verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen en / of honoraria zoals die voor die levering cq. dienstverlening gelden.

Alle in de aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen en / of honoraria zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden indien zulks uit de factuur blijkt.

5. Betaling

Aan het begin van elke kalendermaand zal Puur Cura een factuur zenden voor de in de voorafgaande maand verleende diensten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal de betaling van elke factuur door de Opdrachtgever geschieden binnen veertien dagen na datum van de factuur door overschrijving op de bankrekening van Puur Cura, zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welken hoofde dan ook.

Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is contractuele rente gelijk aan een percentage van 1 % per maand of gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling aan Puur Cura verschuldigd.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Klachten omtrent facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Puur Cura te zijn ingediend. Latere reclames worden niet in behandeling genomen.

Bij niet betaling binnen de gestelde termijn zijn - zonder nadere ingebrekestelling - alle kosten van inning, waaronder in ieder geval begrepen de proceskosten en de volledige kosten van rechtsbijstand (zowel in - als buiten rechte) voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het openstaande bedrag en zijn verschuldigd zodra Puur Cura de vordering aan een derde ter incasso uit handen geeft.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Puur Cura en / of haar personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, of door, of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of schade door Opdrachtgever of door derden is geleden.

De Opdrachtgever vrijwaart Puur Cura en / of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden welke ertoe leiden cq. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Puur Cura en / of haar personeelsleden de in deze Algemene Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden door fouten cq. verwijtbaar handelen van Puur Cura en / of haar personeelsleden opdrachtgever schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Puur Cura beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal de gefactureerde vergoedingen in het kader van de overeenkomst. 
Voor alle overige schade aan opdrachtgever en / of derden, waaronder in ieder geval begrepen indirecte - / bedrijfsschade en letselschade, is Puur Cura niet aansprakelijk en wordt dienovereengekomen door de Opdrachtgever gevrijwaard.

De Opdrachtgever is jegens Puur Cura verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee hij de arbeid doet en / of laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanig regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat het personeel van Puur Cura tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid verwacht kan worden.

Indien het personeel van Puur Cura ten gevolge van het niet-nakomen van zijn verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn / haar dienstvervulling, werktaak en / of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgen(o)t(e) / partner, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn / haar arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door de Opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat die niet-nakoming aan overmacht of in belangrijke mate mede aan grove schuld van de overledene is te wijten.

De Opdrachtgever zal Puur Cura te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Puur Cura eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van de eerder genoemde verplichtingen, zoals neergelegd ook in artikel 1638x BW. De Opdrachtgever verleent Puur Cura de bevoegdheid aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens Puur Cura tegen de Opdrachtgever geldend te maken.

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-toerekenbare zaak die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhindert. Tot zodanige oorzaken worden onder meer gerekend beslaglegging, stakingen en uitsluiting, brand, niet beschikbaar zijn van vervoer en voorts iedere andere oorzaak die niet aan schuld van Puur Cura te wijten is of naar verkeersopvattingen niet voor risico komt.

In geval van Overmacht is Puur Cura niet tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden. Zowel Puur Cura als de Opdrachtgever hebben in een dergelijke situatie het recht de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand nadat het (niet-toerekenbare) verzuim is ontstaan, te annuleren. In geval binnen die termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, blijft de opzegging zonder rechtsgevolg.

7. Wijziging en meerwerk

Indien wijzigingen en / of uitbreidingen in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kan dit tot gevolg hebben dat de vóór de verandering overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Puur Cura geen verantwoordelijkheid.
Puur Cura behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
Worden de bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerbrenging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.

8. non-concurrentiebeding

De opdrachtgever zal medewerkers van Puur Cura gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar daarna niet in dienst nemen, een overeenkomst met medewerkers van Puur Cura aangaan, of medewerkers op enigerlei wijze voor hem werkzaamheden laten verrichten, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de opdrachtgever aan Puur Cura een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij Puur Cura geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal vierhonderd (zijnde tien weken van veertig uur per week).

9. Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de Diensten, dit personeel de nodige vaardigheden en ervaring zal bezitten voor de taken die worden opgedragen, en dat dit personeel beschikbaar zal zijn op de tijdstippen als door partijen zal worden afgesproken.

De Opdrachtgever verbindt zich om aan het personeel van Puur Cura zodanige kantoorruimte en voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen als noodzakelijk is om aan de verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht te voldoen. Hieronder wordt in elk geval begrepen een ingerichte werkplek, gebruik van kopieerapparatuur en printer, kleine kantoorbehoeften en - waar nodig - secretariële ondersteuning.
Puur Cura draagt er zorg voor dat voor haar werkend personeel voorzien is van een personal computer (voorzien van standaard software) en een mobiele telefoon.
De Opdrachtgever verbindt zich om ten spoedigste aan Puur Cura alle gegevens te verschaffen betreffende de werkzaamheden en activiteiten die door Puur Cura noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Het personeel van Puur Cura zal in contact kunnen treden met het personeel van Opdrachtgever en toegang hebben tot de ruimten en gebouwen van de Opdrachtgever op alle redelijke tijdstippen, wanneer hiervan van te voren mededeling is gedaan.

10. Vertrouwelijkheid

Puur Cura is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. 
Puur Cura zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

Dit artikel is niet van toepassing op informatie die algemeen bekend is, of wordt, anders dan door toedoen van de betrokken partij, of reeds in het bezit is van de betrokken partij, ofwel wettig wordt verkregen door die partij van een derde.

11. Geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepassing.
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk dan wel in electronische vorm aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. De wijzigingen worden van kracht twee maanden nadat Puur Cura het bericht van wijziging heeft verzonden.